Kallelse till Svenska Skärgårdskryssareförbundets årsmöte för verksamhetsåret 2003
Lördagen den 7/2-2004, kl 13.00
Lokal: Tackjärnsvägen 2, Ulvsunda, Bromma

För de som önskar går vi efter mötet till någon restaurang för gemensam middag

	Förslag till dagordning:

	§ 1. Mötets öppnande 
	§ 2. Godkännande av dagordning
	§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
	§ 4. Val av mötesordförande 
	§ 5. Val av mötessekreterare 
	§ 6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
	§ 7. Verksamhetsberättelse för år 2003
	§ 8. Kassarapport och bokslut för år 2003
	§ 9. Revisionsberättelse 
	§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2003
	§ 11. Medlemsavgifter och budget för år 2004
	§ 12. Val: Styrelseledamöter två år Fyllnadsval
	      Vice ordförande
	      Sekreterare
	      Pressekreterare		
	      2 övriga ledamöter	
	   Övriga
	      3 ledamöter till KN på två år
	      1 revisor på två år
	      2 ledamöter till renoveringsfonden på två år

	§ 14. Valberedning till årsmötet 2005
	§ 15. Motioner
	§ 16. Rapport från Renoveringsfonden
	§ 17. Rapport från Klassificeringsnämnden
	§ 18. Rapport från övriga arbetsgrupper
	§ 19. Förbundets aktiviteter år 2004
	§ 20. Övriga frågor 	
	§ 21. Mötets avslutande

Kaffe och bildvisning i pausen

På mötet kommer det att tas upp bokningar till kvällen, för dem som vill gå ut och äta en bit mat efter mötet.

På förekommen anledning, ett utdrag ur stadgarna (§8):
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter.
Rösträtt får utövas med fullmakt för högst 10 personer. Ingen äger dock rätt att rösta för mer än 25 % av mötets röstetal. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Röstlängd är aktuell matrikel !

 

Välkommen!

Styrelsen