Kallelse till Svenska Skärgårdskryssareförbundets årsmöte för verksamhetsåret 2011
Lördagen den 28/1-2012, kl 13.00
Lokal: Tackjärnsvägen 2, Ulvsunda, Bromma

För de som önskar går vi efter mötet till någon restaurang för gemensam middag

	Förslag till dagordning:

	§ 1. Mötets öppnande
	§ 2. Godkännande av dagordning
	§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
	§ 4. Val av mötesordförande
	§ 5. Val av mötessekreterare
	§ 6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
	§ 7. Verksamhetsberättelse för år 2011
	§ 8. Kassarapport och bokslut för år 2011
	§ 9. Revisionsberättelse
	§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2011
	§ 11. Medlemsavgifter och budget för år 2012
	§ 12. Val: Styrelseledamöter två år
	      Vice Ordförande
	      Sekreterare
	      Pressansvarig
	      Klubbmästare
	      2 övriga ledamöter
	      Fyllnadsval 1 övrig ledamot på 1 år
	   Övriga
	      3 ledamöter till KN på två år
	      1 revisor på två år
	      2 ledamöter till renoveringsfonden på två år
	§ 13. Val av valberedning
	§ 14. Motioner
	§ 15. Rapport från Renoveringsfonden
	§ 16. Rapport från Klassificeringsnämnden
	§ 17. Förbundets aktiviteter år 2012
	§ 18. Övriga frågor
	§ 19. Mötets avslutande

I pausen bjuder vi på kaffe och får en redogörelse
av nya mastregeln och konsten att bygga nytt som mäter in.

På förekommen anledning, ett utdrag ur stadgarna (§8):
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter.
Rösträtt får utövas med fullmakt för högst 10 personer. Ingen äger dock rätt att rösta för mer än 25 % av mötets röstetal. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Röstlängd är aktuell matrikel!

Välkomna!

Styrelsen