Motioner till SSKF årsmöte 2015


Motion angående punkt 1.2 Klassificeringscertifikat och mätbrev. (Tages för andra gången)

KN motionerar om att förändra textstycket i kaptiel 1.2 som säger: Då tiden för mätbrevets giltighetstid har utlöpt, kan densamma efter ingående prövning (ommätning) förnyas på tid, som nämnden äger fastställa beroende på i vilken kondition jakten befinner sig, dock max 5 år för varje gång.

Till: Då tiden för mätbrevets giltighetstid har utlöpt, kan densamma efter prövning förnyas på tid, som nämnden äger fastställa beroende på i vilken kondition jakten befinner sig, dock max 3 år för varje gång. Antingen genom en ommätning eller efter en vidimering av ägaren att inga förändringar har skett under giltighetstiden under förutsättning att ägaren varit ägare under hela tidsperioden. Mätbrev är ett personligt brev och kan ej överlåtas till annan part.

Syftet med korrigeringen är att förenkla arbetet med mätbreven och kunna godkänna en förlängning av mätbrevet om ägaren intygar att inga förändringar har skett. Med detta så får vi enklare att hålla mätbrev gällande för jakter som nyttjas utan modifikationer. KN kan även hantera jakter utomlands på ett enklare sätt. En förutsättning för att kunna förnya mätbrev utan ommätning är att det finns ett digitalt publicerat mätbrev med bland annat MTV och front area beräknat.

Motion angående ankarvikter (Tages för andra gången)

Vi anser att ankarvikterna i Skärgårdskryssareregeln bör ses över. I praktiken fungerar det så här vid kappsegling - man bär iland sitt ordinarie ankare och surrar fast sitt regelankare vid mastfoten. Regelankaret är ofta ett standardankare som inte når upp till regelvikten och är därför behängt med allehanda kättingbitar, blyvikter, stora schackels m.m. som i många fall t.o.m. kan försämra ankarets egenskaper. Ofta är regelankaret en punkt som arrangören har lätt för att kontrollera. Det är då inte seriöst att visa upp t.ex. ett 15 kg ankare behängt med diverse skrot för att nå upp till 17 kg. Vi tycker att KN skall göra en översyn och komma med ett förslag på lämpliga ankarvikter. Regelns vikter i dag är inte anpassat för de standardvikter på ankare som finns i marknaden. T.ex. min Sk30 skall enligt regeln ha ett ankare på 17 kg men jag seglar omkring med ett Bruceankare på 7,5 kg och har aldrig problem med draggning annat än på ren slät bergsbotten men då hjälper inget ankare oavsett vikt.

Hälsningar Lars Nordlund SK30 S239 & Mattias Malmros A22 S20

KN's synpunkt: Ankaret tillhör säkerhetsutrustningen ombord och ska kunna användas för svajankring vid kustnära segling vid t.ex. ett rigghaveri. Enligt tillgängliga rekommendationer så är dagens vikter rimliga för svajankring. T.ex. för en 30a så är ett 7.5kg Bruce-ankare tillsammans med kätting lämpligt för ankring på svaj och totalvikten inkl kätting blir då runt 17 kg. KN's förslag till motion blir ett tillägg av en not under Tabell 2, Inredning och utrustning för skärgårdskryssare:

Not 6.1 ankarvikt får vikt av ketting ingå. Ankaret skall förvaras tillgängligt och vara redo att användas.

Samt kompletteringar i tabellen, markerade med rött.

Motion att ta bort 6.8.1 Begränsningar i försegel för 15 och 22 m2-klassen ur regeln. (Tages för andra gången)

Motivering: Att få bort avvikelser i regeln mellan klasser där avvikelsen inte har någon funktion. Idag har vi mer kontroll på vart utvecklingen med asymmetriska försegel tagit vägen, när motionen antogs var man rädd för att ännu ett segel skulle införas. Det ville man hindra av kostnadsskäl, i 30:a klassen, fri från denna regel, har ingen utveckling skett åt det hållet.

Mvh Sven Högelin

KN anser att detta är positivt och anser att begränsningarna för 15 och 22 klassen kan tas bort.

1.4 

Tabell II. INREDNINGS- OCH UTRUSTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE

Klass   15 22 30 40 55 75 95 120 150
Utrustning:                    
Ankare, antal
minst
  1 1 1 1 1 2 2 2 2
Vikt av ankare Nr. 1, om ketting används
minst
kg - 13 15 18 22 28 34 40 50
Vikt av ankare Nr. 1, om tross används
minst
kg 15 15 17 20 25 32 40 48 60
Vikt av ankare Nr. 2
minst
kg - - - - - 15 20 25 30
Ankarketting, längd
minst
m - 30 35 45 55 65 75 85 95
Ankarketting, länktjocklek
minst
mm - 4 5 6 7 8 9 10 11
Ankartross, längd
minst
m 25 30 35 45 55 65 75 85 95
Ankartross, brottlast
minst
kN 10 12,5 15,6 18,9 22 25,8 33,5 37,5 41,4
Bogsertross, längd
minst
m 20 30 35 45 55 65 75 85 95
Bogsertross, brottlast
minst
kN 7,5 12,5 15,6 18,9 22 25,8 33,5 37,5 41,4
Ankarspel, antal
minst
  - - - - - - 1 1 1
Antal ombordvarande vid kappsegling:                    
Tillåtet antal högst   3 3 4 5 5 6 7 8 9

1) Vid större längd L x än L i må tillåtna arean på sittrumet ökas i proportion (L x x B x)/(L i x B i)

2) Mätes vid ruffens akterkant och må längst akterut successivt minskas till 0,21 m.

3) Klasserna 55-150 kvm. skola hava självlänsande sittrum.

4) Om fribordet F m är högre än F x får sargens medelhöjd minskas med (F m-F x)/2. Dock får sarghöjden på ingen punkt vara lägre än halva tabellvärdet.

5) Ett extra antal kojer i kajutan må ersätta motsvarande i tabellen föreskrivna i skans.

6) I ankarvikt får vikt av ketting ingå. Ankaret skall förvaras tillgängligt och vara redo att användas.

Motion om begränsning av spinnacker för 22 kvm skärgårdskryssare.

Motionen fick avslag men skapade en önskan att låta KN se över hur man kan regelsätta för udda segelformer och att kontrollera om behov finns internationellt.

KNhar diskuterat att införa kravet att ett spinnackerhorn skall vara nära anslutet till spinnackerbommen, med en sådan begränsning så kan inte abnormt stora segel nyttjas som så att säga seglar fritt.
Frågan har ställts både till NSK (Sesca) och IV30 förbundet, ingen part har yttrat sig i frågan generellt. Inget behov har framträtt internationellt.

KN ser ingen direkt vikt med att regelmässigt begränsa en hypotetisk segelsättning som inte kan anses vara en naturlig utveckling, inte för tillfället i alla fall.