2014-01-08

Motion till Svenska Skärgårdskrvssareförbundets årsmöte för verksamhetsåret 2014

Idag har en medlem rätt att rösta med 10 fullmakter. På ett årsmöte med ca 30 deltagare kan tre medlemmar samla ihop fullmakter för att få majoritet på mötet. För att bibehålla en demokratisk organisation anser styrelsen att 2 fullmakter är ett lämpligt antal.

Ändring av Stadgar §8 andra stycket

Dagens text:
Rösträtt får utövas med fullmakt för högst 10 personer. Ingen äger dock rätt att rösta för mer än 25% av årsmötet.

Förslag på ny text:
Rösträtt får utövas med fullmakt för högst 2 personer.

För SSKF styrelses vägnar

Hans Samuelsson
Ordförande SSKF