Seglarförbundets förslag till ny avgiftsstruktur

Seglarförbundets förslag till ny avgiftsstruktur som inbär att man ökar kostnader för de som är aktiva kappseglare.. http://www.svensksegling.se/SvenskaSeglarforbundet/Nyheter/2015Q3/Gefeedbackpaarbetsgruppernasforslag/

SSKFs remissvar


Remissvar ang. ny avgiftsstruktur och stödorganisation för Svenska Seglarförbundet

Remiss 1- Framtida stödorganisation

Skärgårdskryssareförbundet kan inte se att den nya klubbkonsulentens uppgifter kommer att stödja vårt klassförbund och att vi därmed inte kommer att använda oss av den.

Skärgårdskryssareförbundet anordnar i egen regi och i samarbete med andra klassförbund kurser och träffar för att stimulera till kappsegling. Vi utbildar våra medlemmar i taktik och praktiskt kappseglande, kappseglingsregler, hållfastighet, klassregler och underhåll av båtar m m.

Svenska Skärgårdskryssareförbundet stödjer inte tillsättande av klubbkonsulent

Remiss 2 - Ny avgiftsstruktur 2016

Det nya förslaget som ska behandlas på det extra årsmöte som aviserats till november 2015 innebär en stor risk att den strävan som alla klassförbund bör ha att utvidga kappseglingsverksamheten, ytterligare försvåras. Ett av det absolut viktigaste uppdraget för Svenska Seglarförbundet bör vara att på alla upptänkliga sätt stimulera och underlätta för seglare att kappsegla föra att öka antalet kappseglande på alla nivåer. Låga avgifter till självkostnadspris för att deltaga i kappsegling till minsta möjliga administration för klassförbund och arrangerande klubb.

Förslaget är presenterat utan att man relaterar till förbundsmedlemmarnas övriga avgifter för kappseglingar. Om inte SSF presenterar på vilket sätt man tänker strama åt förbundets utgifter för att komma fram till en mer hållbar budget kan den föreslagna avgiftsstrukturen betraktas som en temporär lösning som inte kommer att lösa problemet med ökade kostnader i framtiden. Budgeten bör också ta hänsyn till konsekvenserna i form av bortfall av antalet seglande eller utträde ur SSF av klassförbund och klubbar.

De traditionella klassförbunden med SM-status (Skärgårdskryssare, Neptunkryssare, M22, M30, Starbåt, Folkbåt, IF-båt, Rival, H-båt och Express) som i alla tider har utgjort ryggraden i svensk kölbåtskappsegling har under senare år stått inför två stora problem. En orsak till detta har i flera fall angivits vara att arrangemangen tenderar att bli dyrare och dyrare samtidigt som det moderna samhället innebär att många väljer andra aktiviteter än deltagande i kappseglingar. En annan orsak kan vara att SSF:s intresse till största delen inriktar sig på OS-klasser och avancerade båttyper som har lite eller inget gemensamt med de traditionella kölbåtsklasserna.

Det är idag ett ökande problem att hitta klubbar som villa arragera SM. Ökade avgifter för seglarna minskar antalet deltagare som i sin tur gör att klubbarna måst öka avgiften ytterligare. Fler och fler klubbar går ur SSF beroende på avgifterna och övergår till att enbart arrangera interna klubbseglingar.

Tillsammantaget kommer den aviserade avgiftsstrukturen med all sannolikhet innebära att SM- seglingar och övriga sanktionerade seglingar på några års sikt kommer att minska.

Klassförbunden har inga resurser för att administrera en tävlingslicens. Detta kräver sannolikt ett omfattande arbete av ideella krafter även om det av förslaget inte framgår vad begreppen "information och administration" egentligen innebär.

Skärgårdskryssareförbundet är angeläget om en positiv utveckling av svensk segling, men av ovan omnämnda skäl kan vi inte tillåta att förbundets medlemar beskattas i form av licens- och sanktionsavgifter.

Om dessa avgifter är en nödvändig lösning för SSF:s vara eller icke vara anser vi att kölbåtarna som kulturbärande “motionsklasser” ska befrias från avgifterna.

2015-09-24

Svenska Skärgårdskryssareförbundet

Hans Samuelsson

Ordförande