Kallelse till Svenska Skärgårdskryssareförbundets årsmöte för verksamhetsåret 2020
Onsdagen den 5/5-2021, kl 19.00
Lokal: Tackjärnsvägen 2, Ulvsunda, Bromma
samt Digitalt via Teams

Vår plan är att kunna genomför ett fysiskt årsmöte men med möjlighet att
delta digitalt via Teams. Alla som vill delta via Teams måste skicka en
anmälan till hans.samuelsson54@outlook.com senast 3 dagar före mötet så att
vi kan skicka länk till mötet.

Om vi pga Coronasituationen inte kan samlas i lokalen kommer vi senast 4
dagar före mötet att informera om det på www.sskf.se.

	Förslag till dagordning:

	§ 1. Mötets öppnande
	§ 2. Godkännande av dagordning
	§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
	§ 4. Val av mötesordförande
	§ 5. Val av mötessekreterare
	§ 6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
	§ 7. Verksamhetsberättelse för år 2020
	§ 8. Kassarapport och bokslut för år 2020
	§ 9. Revisionsberättelse
	§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2020
	§ 11. Medlemsavgifter och budget för år 2021
	§ 12. Val: Styrelseledamöter två år
	      Ordförande
	      Kassör
	      Faktachef
	      2 övriga ledamöter
	   Övriga två år
	      Ordförande KN
	      2 ledamöter till KN
	      1 revisor
	      2 ledamöter till renoveringsfonden
	§ 13. Val av valberedning
	§ 14. Motioner, ev motioner publiceras på www.sskf.se
	§ 15. Rapport från Renoveringsfonden
	§ 16. Rapport från Klassificeringsnämnden
	§ 17. Förbundets aktiviteter år 2021
	§ 18. Övriga frågor
	§ 19. Mötets avslutande

På förekommen anledning, ett utdrag ur stadgarna (§8):
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter.
Rösträtt får utövas med fullmakt för högst 2 personer.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Välkomna!

Styrelsen