Kallelse till Svenska Skärgårdskryssareförbundets årsmöte för verksamhetsåret 2021
Lördagen den 19/2-2022, kl 13.00
Lokal: Tackjärnsvägen 2, Ulvsunda, Bromma
samt Digitalt via Teams

Vår plan är att kunna genomföra ett fysiskt årsmöte men med möjlighet att
delta digitalt via Teams. Alla som vill delta via Teams måste skicka en
anmälan till jan.pettersson@thermofisher.com senast 3 dagar före mötet så att
vi kan skicka länk till mötet.

Om vi pga Coronasituationen inte kan samlas i lokalen kommer vi senast 4
dagar före mötet att informera om det på www.sskf.se.

För de som önskar går vi efter mötet till någon restaurang för gemensam middag

	Förslag till dagordning:

	§ 1. Mötets öppnande
	§ 2. Godkännande av dagordning
	§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
	§ 4. Val av mötesordförande
	§ 5. Val av mötessekreterare
	§ 6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
	§ 7. Verksamhetsberättelse för år 2021
	§ 8. Kassarapport och bokslut för år 2021
	§ 9. Revisionsberättelse
	§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2021
	§ 11. Medlemsavgifter och budget för år 2022
	§ 12. Val: Styrelseledamöter två år
	      Vise ordförande
	      Sekreterare
	      Pressansvarig
	      Klubbmästare
	      2 övriga ledamöter
	   Övriga två år
	      3 ledamöter till KN
	      1 revisor
	      2 ledamöter till renoveringsfonden
	§ 13. Val av valberedning
	§ 14. Motioner, ev motioner publiceras på www.sskf.se
	§ 15. Rapport från Renoveringsfonden
	§ 16. Rapport från Klassificeringsnämnden
	§ 17. Förbundets aktiviteter år 2022
	§ 18. Övriga frågor
	§ 19. Mötets avslutande

I pausen bjuder vi på kaffe

På förekommen anledning, ett utdrag ur stadgarna (§8):
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter.
Rösträtt får utövas med fullmakt för högst 2 personer.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Välkomna!

Styrelsen