Kallelse till Svenska Skärgårdskryssareförbundets årsmöte för verksamhetsåret 2022
Lördagen den 11/2-2023, kl 13.00
Lokal: Tackjärnsvägen 2, Ulvsunda, Bromma
samt Digitalt via Teams

I år genomförs ett fysiskt årsmöte men med möjlighet att delta digitalt via Teams
Alla som vill delta via Teams måste skicka en anmälan till
jan.pettersson@thermofisher.com senast 3 dagar före mötet så att
vi kan skicka länk till mötet.

	Förslag till dagordning:

	§ 1. Mötets öppnande
	§ 2. Godkännande av dagordning
	§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
	§ 4. Val av mötesordförande
	§ 5. Val av mötessekreterare
	§ 6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
	§ 7. Verksamhetsberättelse för år 2022
	§ 8. Kassarapport och bokslut för år 2022
	§ 9. Revisionsberättelse
	§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för år 2022
	§ 11. Medlemsavgifter och budget för år 2023
	§ 12. Val: Styrelseledamöter två år
	      Ordförande
	      Kassör
	      Faktachef
	      2 övriga ledamöter
	   Övriga två år
	      Ordförande Klassificeringsnämnden
	      2 ledamöter till Klassificeringsnämnden
	      1 revisor
	      2 ledamöter till renoveringsfonden
	§ 13. Val av valberedning
	§ 14. Motioner, ev. motioner publiceras på www.sskf.se
	§ 15. Rapport från Renoveringsfonden
	§ 16. Rapport från Klassificeringsnämnden
	§ 17. Förbundets aktiviteter år 2023
	§ 18. Övriga frågor
	§ 19. Mötets avslutande

På förekommen anledning, ett utdrag ur stadgarna (§8):
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter.
Rösträtt får utövas med fullmakt för högst 2 personer.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Välkomna!

Styrelsen