Protokoll fört vid SSKFs styrelsemöte 9:e januari 2002 i SSK:s klubbhus, Sigridsberg.

Närvarande:

Hans Samuelsson

Olle Madebrink

Bo Bethge

Marianne Arnrup

Nils Forsfält

Kim Murisoja

Bobby Cyrus

Dennis Wetterberg

Per Thelander

Erik Josephson

Andreas Millde

 1. Mötets öppnande
  Hans Samuelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 2. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll
  Föregående protokoll från den 5/12-2001 godkändes
 4. Restlistan
  Tidning 1/2002: Tas fram gemensamt av klassklubbarna. En från varje klassklubb skall vara med
  i redaktionen. Redaktionsmöte den 23/1.
  2/2002: Per Thelander gör en förfrågan hos 30-klubben.
  3/2002: ?
  4/2002: ?

  – Bevaka Seglarförbundets agerande i frågan om försäljning av Svenska Sjö.
 5. Inkomna skrivelser
  Kallelse till "Seglardagen" som arrangeras av Svenska Seglar Förbundet (SSF) i Nyköping. Kim Murisoja kontaktar 22-klubben med en förfrågan om någon kan åka till mötet.
 6. Från klubbarna

  15- Representant ej närvarande.

  22- Representant ej närvarande.

  30- Inget att rapportera.

  40- Det är flera som har skottat mycket snö på sistone.

  55- Inget att rapportera.

  75- Inget att rapportera.

  95- Representant ej närvarande. Styrelsen tackar 95 klubben för ett spännande och välskrivet nummer av tidningen.
 7. Rapport från KN
  KN har haft ett möte sedan senaste styrelsemötet. Inget av vikt har beslutats.
 8. Rapport från RF
  RF har haft möte sedan senaste styrelsemötet, Hans Samuelsson har deltagit i mötet.
  – RF har beslutat vilka som ska få årets plaketter för förtjänstfullt bevarande och förtjänstfullt renoverande.
  – Man arbetar vidare med frågan om Skärgårdskryssares konstruktionsritningars upphovsrätt samt arkivering av de ritningar som finns hos SSF.
  – Förhållandet RF – SSKF: Hans Samuelsson har varit i kontakt med P-G Traung och förklarade hur der juridiskt ligger till (se bilaga).
 9. Rapport från kassören
  – Någon rapport fanns ej att tillgå på mötet.
  – Hans Samuelsson och Nils Forsfält ska träffa Siv för att arbeta fram en budget.
  – Transportstöd till 22- seglare som deltar i SM diskuterades.
 10. Årsmöte / Valberedning
  Årsmötet 2002:
  Lokal:"Pumpan" vid Färgargårdstorget på Södermalm, bokad men ej betald.
  – Motioner: Klara.
  – Verksamhetsberättelse: Kim Murisoja hade gjort ett förslag som lästes och ändrades.
  – Förtäring: Bobby Cyrus ordnar fika och bokar plats på restaurang.
  – Valberedningen: Förlag till posterna som Kassör: Nils Forsfält och Pressekreterare: Dennis Wetterberg.
  Förslag till posterna som Vice ordförande och Klubbmästare saknas fortfarande.
  – I övrigt verkar allt vara under kontroll inför årsmötet.
 11. Kalender 2002
  Kalender för 2002 fastställdes och bifogas protokollet, se även kommande styrelsemöten längs ner på kallelsen till nästa styrelsemöte som är den 30/1.
  OBS !! i år styrelsemötena flyttade från den första onsdagen i månaden vid ett flertal tillfällen.
 12. Mässan 2002
  – Nils Forsfält arbetar med att hitta en stor jakt som kan ställas ut på mässan.
  – Hans Samuelsson, Erik Josephson och Nils Forsfält ska till Stockholmsmässan för planeringsmöte den 16/1.
  – Nils F framförde att vi kanske redan nu måste börja förbereda oss för Mässan 2008 då regeln fyller 100 år.
 13. Övriga frågor
  Båt Historiska Riksförbundet (BHRF): SSKF har fått en förfrågan om vi vill bli medlemmar i BHRF. Anledningen att vara medlem skulle vara att vi genom BHRF skulle kunna påverka myndigheter på ett kraftfullare sätt. Frågan behöver utredas, Erik Josephson undersöker:
  * Vad har hänt i och med BHRF under senaste året?
  * Vad kostar ett medlemskap ?
  * Kan ett medlemskap inskränka SSKF:s frihet ?

  Kim Murisoja mottog en nyckel till SSKF:s postbox av Bobby Cyrus.
 14. Hans Samuelsson avslutade mötet.

 

 

Vid tangenterna / Kim Murisoja