Protokoll fört vid SSKFs styrelsemöte 12 januari 2000.SSK:s klubbhus, Sigridsberg.

 

Närvarande: Bo Bethge Peter Björkdahl Linus Ek Mia Thorsell
Hans Samuelsson Helena Raubal Per Thelander Bobby Cyrus
Erik Josephsson Olle Madebrink Allan Förberg

 

 1. Mötets öppnande
  Mötet utsåg Erik Josephsson till ordförande som öppnade mötet.
 2. Dagordning
  Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll
  Med anledning att det har varit oklarheter i styrelseprotokollen från den 6/10, 3 /11 punkt 3 och den 12/1 punkt 4 vill vi förtydliga att:

  Hans Wetterberg har i den omnämnda skrivelsen påtalat att, Karl-Fredrik Widstrand som revisor har ett jävs förhållandena till ordförande Henrik Widstrand. Hans W har ej har något att invända mot Henrik Widstrands sätt att sköta sitt ordförandeskap.
 4. Restlistan
 5. 99.10 Tidning 1/2000 görs av Hasse Samuelsson. Numret ska tryckas i 1200 exemplar för att kunna delas ut på mässan.
  99.10 Tidning 2/2000 görs av RF!
  99.10 Tidning 3/2000 nr 100 utförande ska bestämmas på planeringskonferansen-
  99.10 Tidning 4/2000 klart med 55-klubben.

 6. Inkomna skrivelser.
  E-post från seglarförbundet som meddelar att sanktionen för 22-SM har godkänts.
 7. Information från kassören
  Kassören presenterade bokslutet och ett förslag till budget som godkändes av mötet.
 8. Valberedningen
  Valberedningen redovisade sitt arbete
 9. Årsmötet
  -
  Verksamhets berättelsen : Kims förslag gicks igenom. Per kontaktar Kim för vissa justeringar bla ska medlems redovisningen uppdateras till vad som gällde vid årsskiftet.
  -Kalender 2000: SSKF-eskadern bestämdes till 3juni, Kanholmsdagen 10-11 juni, Nypan 19-20 augusti och Skärgårdskryssarens Dag 2 september. Vidare ska en eskader anordnas till seglingarna i Västervik med start 1 juli från Fifång.
  - Resultat och balansräkning; fanns ha behandlats under punkt 6.
 10. Planerings konferens vintern 1999/2000
  För närvarande 11 anmälda. Föreslagna diskussions ämnen är nya styrelsens arbete och nybyggnation.
 11. Nybyggnadskommitén
  Olle och Bosse rapporterade: Ett möte har hållits under december med 4 personer närvarande. Tillgängliga formar och priser diskuterades bland annat.
  Styrelsen ansåg att det vore önskvärt med material till nästa nummer av tidningen. Hasse kontaktar Calle Svedberg.
 12. Rapport från klassklubbarna
 13. 22: Shipjack på väg till Sverige.
  30: Inget att rapportera
  40: Inget att rapportera
  55: Klubben har genomfört en glöggträff under december.
  75: Klubben har genomfört en glöggträff under december
  95: Ingen representant var närvarande

 14. .Rapport från KN
  KN har haft ett möte under december.
 15. Rapport från RF
  RF har varit på varvsturné.
  Årets plakettmottagare utsedda.
 16. Övriga frågor

– Enligt tidningen Veteranbåten ska SSKF vara med och arrangera en veteranbåtsfestival i Vaxholm.
Detta är fel, SSKF är inte med. Däremot har SSKÄ tagit på sig att eventuellt anordna kappseglingar i samband med festivalen. Linus tog på sig att klara ut detta med Veteranbåten.

– En eskader till Oslos 1000 jubileum kommer anlöpa Västervik under pokalveckan.

– Kommer det att hållas någon information om Skipjack på årsmötet. Erik kollar upp med Tomas B.

– Förslag om att SSKF trycker upp en almanacka 2001.

– Räntans fördelning mellan SSKF och RF. Beslöts att följa praxis , räntan ska vara proportionell mot eget kapital.

– Hasse S jobbar med en sammanställning av aktiviteter som kan få bidrag av SISU.

– Bobby meddelade att eftersläckning efter årsmötet var ordnat.

– Avtackning av avgående styrelseledamöter ålades valberedningen att arrangera.

 

Mötet avslutades

 

Bo Bethge