Protokoll fört vid SSKFs styrelsemöte 8 mars 2000 i SSK:s klubbhus, Sigridsberg.

Närvarande: Hans Samuelsson Bobby Cyrus Erik Josephson Bo Bethge
Olle Madebrink Olle Larsson Kim Murisoja Joakim Hägg
 1. Mötets öppnande
  Hans Samuelsson öppnade mötet.
 2. Dagordning
  Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll
 4. Protokollet från 12 / 1 justerades och ska distibueras.
  Protokollet från 2 / 2 godkänndes.

 5. Restlistan
  Tidn 2/2000: RF, Tor Hedvall samlar material till tidningen.
  Tidn 3/2000: nr 100 arbetsgrupp bildad.
  Tidn 4/2000: 55-klubben
 6. Inkomna skrivelser
 7. Skrivelse ang räddning av 150:an Mejt II har inkommit.
  Brev från ECYU ang arrangemanget i Norge (Oslo) 18 – 31 / 7-2000, samt en önskan att vi ska bli medlemmar.
  SSF har inkommit med årsberättelse och anmälningsblanketter till seglardagen 24 – 26 / 3 i Lund.

 8. Information från kassören
  Inget att meddela. Kassören var ej närvarande.
 9. Nybyggnadskommittén
  Information kommer att delas ut på mässan.
 10. Från klubbarna
  22-klubben: Inbjudan till årsmötet har kommit. Erik S försöker åka.
  30-klubben: 30:an Finisterre har kommit till Sverige från Norge.
  40-klubben: Årsmöte har hållits.
  55-klubben: Kommer att ha årsmöte 29 / 3.
  75-klubben: Ska ha årsmöte.
  95-klubben: Ska ha årsmöte.
 11. Rapport från KN
  KN har gjort en studieresa till Mariestad och 22:an Chadrak.
 12. Rapport från RF
 13. Brev från Stefan Leschner ang återstoden av bidrag har inkommit.

  RF har varit delaktiga i transporten av Finisterre till Sverige.

 14. Firmatecknare
  Det beslutades att Hans Samuelsson och Helena Lindstöm ska vara firmatecknare.
 15. Planeringskonferensen
 16. Kim M har sammanställt anteckningar från planeringskonferensen. De olika punkterna diskuterades. Anteckningarna får ses som ett arbetsdokument varifrån frågor kommer till styrelsemötena (bifogas protokollet).

 17. Övriga frågor

  Våreskadern:
  Kan 55:a klubben tänka sig att arrangera ?

  Mässan:
  Mässan pågår. Bemanningen av montern fungerar. Per T, Kim M och Peter L river montern. Peter L ordnar kärra för transport av monter mm till det nya lagret.

  Tidningen:
  Kommer att bladas 9/3.

  Lagret:
  Lokalen på 10 m2 finns i ett skyddsrum i Finntorp, Nacka. Kim M står för hyreskontraktet. Lokalen måste utrymmas om Kim M flyttar från bostadsrättsförreningen där lokalen finns. Hyra 3900:- / år. Kontraktet på lokalen löper på 6 mån och måste sägas upp minst 3 mån före hyrestidens utgång. Kim M fakturerar SSKF årsvis.
  Kim M köper hyllor.
  Erik J och Kim M monterar hyllorna.
  Flyttning av lagret ska ske under mars.

  Kommande mötesdagar:
  Nästa möte 5/4.
  OBS ! mötet den 3/5 flyttas till den 4/5.
  Övriga mötesdagar se kallelsen.

  Gäddipriser på SBD:
  Det finns risk för att vi har fått med priser som tillhör SS Gäddviken från gravören till SBD. Var finns priserna som blev över ? Bobby kollar med GYS och Bo B kollar restpriser.

  SISU:
  Hans S har gjort en studieplan tillsammans med SISU med följande resultat:

  Myskvällar – kulturaktiviteter
  Årsmöte med ex vis guidning – kulturaktivitet
  Studiecirkel – cirkelverksamhet
  Redaktionsarbetet – cirkelverksamhet
  KN:s sammankomster – cirkelverksamhet

  Om vi rapportrerar aktiviteterna enligt ovan till SISU så kommer vi att få ett bidrag som kan användas till studiematerial föreläsare mm. Pengarna betalas ut mot kvitto.

  Fernissatester:
  Joakim H kommer med artikel ang fernissa tester i nästa tidning.

 

Mötet avslutades

Er sekreterare

 

Kim Murisoja
Justeras:

Olle Madebrink