Protokoll fört vid SSKFs styrelsemöte 5:e april 2000 i SSK:s klubbhus, Sigridsberg.

 

Närvarande:

Hans Samuelsson

Bobby Cyrus

Joakim Hägg

Bo Bethge

Andreas Millde

Martin Klinga

Kim Murisoja

Helena Lindström

Peter Lindström

 1. Mötets öppnande
  Hans Samuelsson öppnade mötet.
 2. Dagordning
  Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll
  § 8 justeras: 40-klubben hade ej haft årsmöte. Årsmötet hölls den 29 / 3. Efter justeringen godkänndes protkollet.
 4. Restlistan
  Tidn 2/2000: RF, Arbetet med tidningen pågår.
  Tidn 3/2000: nr 100 arbetsgrupp bildad.
  Tidn 4/2000: 55-klubben
 5. Inkomna skrivelser
 6. Inga inkomna skrivelser.

 7. Information från kassören
  Inbetalningskort för årsavgifterna ska bifogas nästa tidning.
  2 st deltagare i planeringskonferensen har ej betalat avgiften ännu.
 8. Nybyggnadskommittén
  Hans Samuelsson informerade att en 30:a som baseras på S30 skrov håller på att byggas.
 9. Från klubbarna
  22-klubben:
  Årsmöte har hållits i Västervik. Den stora frågan på mötet var hur man ska kunna locka 20 båtar till start i SM ?
  Valda ledamöter: Ordf: Peder Antonson

Sekreterare: roteras
Kassör: Helena Lindström

Årsavgift: Oförändrad, 200 Kr

30-klubben: Årsmöte har hållits.
Valda ledamöter: Orförande: Vakant

Vice ordf: Lars-Inge Aronsson

Sekreterare: Mats Johansson

Kassör: Pelle Mineur

Årsavgift: Oförändrad, 200 Kr

40-klubben: Årsmöte har hållits. 40-klubben kontaktar VSS ang ambitionsnivån på seglingarna i Västervik.

Valda ledamöter: Ordf: Anders Westerberg

Sekreterare: Julle Karlsson
Kassör: Bo Bethge

Årsavgift: Oförändrad, 160 Kr + båtavgift 40 Kr

55-klubben: Årsmöte har hållits. 55-klubben antar utmaningen att arrangera våreskadern.

Valda ledamöter: Ordf: Kim Murisoja

Sekreterare: Anna Hedvall
Kassör: Per Ahlbom

Årsavgift: Oförändrad, 140 Kr

75-klubben: Årsmöte har hållits. Representanter från 9 båtar deltog.

Valda ledamöter: Ordf: Andreas Millde

Sekreterare: Kjell Eldered
Kassör: Lars Göransson

Årsavgift: Oförändrad, 190 Kr

95-klubben: Representant ej närvarande.

9. Rapport från KN
Har ej haft möte sedan senaste styrelsemötet i SSKF.

10. Rapport från RF
Har diskuterat hur ritningarna på Skärgårdkryssare som finns på SSF:s vind ska tas om hand. RF har kontakt med KN och jobbar vidare med frågan .

 1. Rapport från mässan
  Intryck och förslag till förbättringar:
  - Det var lyckat att ställa ut båten (Regina).
  - Logotype (stor) saknades i montern under början av mässan. Tydligare "märkning" av montern till nästa år.
  - Kopplingen mellan båten och montern var för otydlig.
  - Bildvisning med diaprojektor eller videoprojektor till nästa år.
  - Nybyggnadskommitén ska undersöka om det går att stå på en annan plats nästa år och och om man kan ställa ut en nybyggd båt. Man ska undersöka hur mycket det kostar för Neptunkryssarförbundet att stå i A-halllen och hur en sådan monter skulle kunna finansieras.
 2. Övriga frågor
  Bobby Cyrus kontaktar Henrik Widstand ang tid för flyttning av det sista av lagret. Kim Murisoja och Hans Samuelsson hjälper till med avlastning.

  Studiecirkel / Fortbildning: Vi avvaktar till hösten med planering.

  Gäddispriser på SBD: Bobby Cyrus kollar vidare.
  Bo Bethge har ej fått napp.

  Hantering av priser: Bo Bethge gör i ordning en lista på våra priser till nästa möte. Överblivna priser kommer att förvaras i lagret.

  Matrikeln: Mia Thorsell vill ha hjälp med underlaget inför tryckningen. Hans Samuelsson kollar vad som behöver göras.

 3. Mötet avslutades


  Er sekreterare /

Kim Murisoja