Protokoll fört vid SSKF:s styrelsemöte 17 februari 1999.

Närvarande:

Henrik Widstrand Per Thelander Hans Samuelsson Bo Bethge

Helena Raubal Maria Thorsell Tomas Brolin Göran Blomberg

Peter Lindström Olle Larsson Olle Maderbrink Allan Förberg

Peter Björkdahl Andreas Milde Erik Josephson

 

 

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet med att hälsa samtliga närvarande välkomna och speciellt de nya i styrelsen.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Per Thelander och Hans Samuelsson anmälde punkter till övriga ärenden.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Restlista

99.1 Tidning 4 1999 vill 95-klubben göra.

00.1 Tidning 1 2000 vill Hasse Samuelsson göra.

§ 5 Genomgång av årsmötet

1999 års styrelse består av följande personer:

Ordförande, Henrik Widstrand Vice ordförande, Tomas Brolin

Kassör, Helena Raubal Sekreterare, Adjungerande

Faktachef, Per Thelander Klassificeringschef, Olle Madebrink

Pressekreterare, Allan Fröberg Klubbmästare, Bobby Cyrus

Övriga Ledamöter, Maria Thorsell, Peter Björkdahl, Erik Josephson, Olle Larsson

§ 6 Arbetsgrupper 1999

Arbetsutskott: Henrik Widstrand (sammankallande), Tomas Brolin, Helena Raubal,

Mia Thorsell, Bobby Cyrus

Bladningsgruppen Bo Bethge (sammankallande), Carl-Fredrik Widstrand, Andreas Milde

Dokumentations-

gruppen Per Thelander (sammankallande), Ulf Lycke

Handikapptal-

kommittén Bo Bethge (sammankallande), Thomas Larsson, Klassklubbsrepresentanter

Infogruppen Hans Samuelsson (sammankallande), Maria Thorsell, Olle Maderbrink,

Allan Förberg

Klubbmästeri &

feskommitté Bobby Cyrus (sammankallande), Malin Rosvall, Maria Thorsell

Mässgruppen Tomas Brolin (sammankallande), Mats Jakobsson, Per Ahlbom,

Peter Lindström, Sibylle Kemper

Nyproduktion Olle Madebrink (sammankallande), Bo Bethge, Olle Larsson

Registergrupp Maria Thorsell

Segelbåtensdag Vakant

§ 7 Tidplan styrelsemöten -99

Sammanträdesdagar för styrelsen: 17/3, 14/4, 2/6, 1/9, 3/11, 1/12, 12/1 år 2000

§ 8 Planeringskonferens i oktober

Ansvarig för oktoberkonferensen utses vid vårmötet/kickoffen den 20 februari.

§ 9 Våren, sommarens och höstens evenemang

24 och 27 mars: Studiebesök på 95:an Marga (pågående renovering).

8 och 15 april: Regelkurs tillsammans med SYS, inbjudan i tidningen nr 1.

8 maj: Lidingö runt.

22 - 24 maj (Pingst): Våreskadern.

12 - 13 juni: Kanholmsdagen

19 - 20 juni: Vikingaregattan (100 års jubilerande)

1 - 3 juli: SM A22:er & RM för 30:or (Vikingarna)

3 juli: Distandkappsegling 40:or och uppåt (Vikingarna)

14 augusti: Nypan trophy

4 - 5 september: Segelbåtens dag

10 november och 15 december: Myskvällar.

§ 10 Mässan 1999

Tomas Brolin rapporterade dagsläget för mässan. Nytt material tas fram bland annat nya affischer med bilder och text över olika teman. Haro snickerier har gjort en ny monter/disk. Hasse Samuelsson ansåg att en dator med förbundets hemsida kunde finnas i montern. Detta fick ett enhälligt bifall. Hasse meddelade vidare att tygmärken och "pins" kommer att finnas till mässan för en kostnad om 25 kr/st. Per Thelander meddelade att man "hittat" 90 ex av Alla våra skärgårdskryssare som kan säljas på mässan. Hasse S kommer att ta med halvmodellen av Nornan 2 till mässan.

Inget lotteri kommer att hållas på mässan.

§ 11 Övriga frågor

Hasse Samuelsson meddelade att vi fått en ny och enklare hemsideadress. (www.sskf.se). Hemsidan skall vara en aktiv sida, varför nytt material måste komma in till Hasse. De material som skall skickas till Hasse måste vara hela färdiga filer. Klassklubbarna måste bistå med material, varför varje klassklubb måste ha en informationsansvarig. Denna person bör sitta i styrelsen.

 

Henrik W. undrar vem som åtar sig att gör tidningen nr 2. Tomas Brolin, Peter Björkdal och Bosse Bethge åtar sig att göra tidning nr 2.

Helena Raubal påpekade att det behövs ett bokföringsprogram för att sköt ekonomin på ett effektivt sätt. Hon har tittat på bland annat ett program avsett för föreningar från Hogia. Hela får i uppdrag att inhandla ett bokföringsprogram om max 3000 kr.

Henrik W frågade om vilka som frivilligt hjälper till att städa efter Kick Off träffen. Olle Larsson och Tomas Brolin ställer upp.

Peter Björkdahl meddelade att ett nyhetsbrev/blad på engelska håller att på tas fram. Detta skall distribueras till kända medlemmar i Europa och USA.

Den 8 februari -99 var det ett nytt forum (med ca 10 föreningar) för att starta en paraplyorganisation för veteranbåtsklubbar inom Sverige.

Klassklubbarna

15-klubben: Det anordnades ett snabbmöte efter SSKF:s årsmöte där man förordade att klassklubbens verksamhet eventuellt skall läggas ner. Skrivelse om detta kommer att skickats ut till medlemmarna. Mia Thorsell skall vara kontaktperson.

22-klubben: Årsmöte har avhållit med ca 20 medlemmar hos Vikingarna. Vikingingarna informerad om SM. Ordförande uppvaktades till sina uppnådda 50 år. En kappseglingsgrupp bildades.

30-klubben: Möte med Nynäshamn om Europakuppen 2000 har hållits. Olle M meddelade att en 30:a var på gång att tillverkas samt att Benns skall sluta att tillverka M66 mastprofiler.

40-klubben: Årsmöte kommer att hållas.

55-klubben: Har gjort tidning nr 1.

75-klubben: Haft styrelsemöte. Årsmötet kommer att vara den 19 mars.

95-klubben: Inget att rapportera.

I frånvaro av sekreterare får Peter Björdal uppdraget att se till att kallelse skickas ut till styrelsesammanträdena.

Erik J får uppdrag att boka styrelsemötena i Sigridsberg.

§ 12 Mötet avslutades