Protokoll fört vid SSKFs styrelsemöte 17 mars 1999 (SSK klubhus Sigridsberg)

Närvarande: Henrik Widstrand, Kim Murisoja, Anders Westerberg,

Allan Förberg (till pkt8)m, Maria Thorsell, Erik Josephson

Bo Bethge, Peter Björkdahl, Tomas Brolin, Andreas Millde, Olle Larsson,

Hasse Samuelsson, Göran Blomberg, Olle Madebrink, Per Thelander

Öppnande och val av sekreterare
Per Thelander sekreterare för dagens möte

Dagordning
Ordförandes förslag till dagordning godkändes

Föregående protokoll
Protokollet godkändes med tillägg pkt 6; Peter Lindström

Restlista 1/99.
Henrik Widstrand kontrollerar med 95-klubbens styrelse om nr 4/1999

Inkomna skrivelser
* Svenska Sjö, Rapport om ägande mm
* Från mässan, besöksstatistik, minskning jfr föregående år 110 000 (116 000).
* Seglardagen 20-21 mars, ingen representant från SSKF

Information från kassören
Kassören ligger sjuk. Bokföringsprogram har köpts in. Överföring av data påbörjad

Mässan
Bemanning alla tider fungerade. Nytt utställningsmaterial i SSKFs monter. Bordet eller disken i montern fungerade mycket bra. Den öppna montern fungerade bra. Nornan IV utställd. C:a 13 nya medlemsansökningar under mässan. Många besök på hemsidan samma tid. Försäljning; 8 Jakt på kryss och 19 Alla Våra Skärgårdskryssare. Totalt
8 095 kr och kostnader ca 2 000 kr. Tips inför nästa år: Gärna monter ihop med en jakt eller under en jakt, för att dra dubbel besöksnytta.

Kickoff-kvällen - hur går vi vidare?
Följande som noterades från bordsdiskussionerna under kickoff-kvällen diskuterades:

  • För mycket centralisation och för lite för klubbarna.
    Men det finns fortfarande mycket att samlas kring för klubbarna. Tidningen, redaktionen där man kan lyfta fram den egna klubben, en klassklubb kan ta hand om ett program som våreskadern osv. Det är fritt fram för önskemål.
  • Medlemsvård. Nya medlemmar (som de som kom under mässan) bör bjudas in särskilt. En pub-afton? Det bör göras nära inpå medlemsskapet.
  • Något om kickoff-kvällen i tidningen? Mia ska höra med Mats Johansson
  • Vad vill klassklubbsmedlemmarna? Frågan bör ställas av respektive styrelse i kallelse till medlemsmöte.

Ändrad organisation för tidningen?
Ska vi fortsätta med ny klubbredaktion för varje nr? Eller en fast redaktion och aktualiserade klassklubbssidor? Frågan diskuterades.

Beslutades att Mia Thorsell är tidningens e-postadress, som man alltid kan skicka till.
Postboxen fungerar också som adress till tidningen.
Klassklubbarna bör se till att i varje nr ha minst en sida. Om ingen text, så skicka in ett foto. Varje klassklubb bör också ha en kontaktperson för tidningen mot sina medlemmar.

Övrigt tips för tidningen. Annonsörerna erbjuds länkar från vår hemsida till sina hemsidor. Detta är ej ett beslut.

Båthistoriska Riksförbundet (BHR?)
Henrik rapporterade från möte. Konstituerande möte har hållits. Stadgar för förbundet föreslås i enlighet med MHRs (motorhistoriska riksförbundet). Medlemmar är föreningar som MYS, GYS, SSKF, SYS, några västkustföreningar, totalt 10-15 st. Förbundet ska samordna program och kalendarier så att kollisioner undviks. BHR ska informera om medlemmarnas program. I styrelsen ingår Pelle Brandt, Bo Bergström, och en i familjen Vaerneus.

Segelbåtens Dag 1999
En ansvarig för arrangemanget saknas och efterlyses. Saknas ett namn till 14/4, kommer arrangemangets fortbestånd att omprövas. Styrelsen ska informera om problemen i tidningen innan beslut om nedläggning tas. Alternativt utförande kan prövas. Frågan tas upp på nästa möte.

ECYU, European Classic Yacht Union
Tomas informerade. Mötet beslutade att SSKF för närvarande inte ser några fördelar med att vara medlem (avgift ca 900 kr). SSKF anser att ECYU inte visar någon viljeinriktning för sin verksamhet. Beslöts vidare att Tomas skriftligt informerar ESYU om beslutet.

Rapport från klassklubbarna
* 22-klubben planerar vidare med Västervik som arrangör för pokalen år 2000. Även 30:or inbjuds och ev större jakter. Preliminärt program vecka 2-3 i juli. I år seglar 22-klassen om Arvid Laurins uppsatta pris, ev på Kanholmsdagen.
* Hasse S delade ut program till VSS seglingar.
* 40-klubben har årsmöte imorgon. Den ursprungliga Nypan Trophy har återfunnits på Hallmans.
* 55-klubben har just gjort tidningen
* 75-klubben har årsmöte på fredag. 75:an Marianne är till salu i Mariestad.

Rapport från KN
Olle M informerade om den pågående mätmannakursen. C:a 20 deltagare.

Rapport från RF
Per T informerade från möte 19/2. Noterades vissa oklarheter om vem som äger modellen på Nornan IV, RF eller SSKF.

Övriga frågor
* Kanholmsdagen. SSK Delsholmen är upptagen. Alternativ plats sökes.
* Henrik W. NJK klubbhus fyller 100 år år 2000. Eskadersegling dit ordnas. Kommitte; Tomas B, Stefan Andersson, Göran Lindholm och Henrik W.
* Henrik W. Calle Svedberg ingår i nybyggnadsgruppen. Han planerar ett besök på varv i Estland.
* 22-klubbens förslag till segling om Arvid Laurins pokal på Kanholmsdagen tillstyrks av styrelsen.
* Handikapptalen - uppdrogs åt Bosse B att se över dem.
* Peter B. Ett internationellt nyhetsbrev på engelska har distribuerats. Kontakt med Sydafrika, Mariquitas ägare, har upprättats. Det finns fler 30:or kvar där.

Mötet avslutasVid pennan


Per Thelander