Protokoll fört vid SSKFs styrelsemöte 6 oktober 1999 i SSK:s klubbhus, Sigridsberg.

 

Närvarande: Bo Bethge Peter Björkdahl Linus Ek Mia Thorsell
Hans Samuelsson Helena Raubal Kim Murisoja Peter Lindström
Henrik Widstrand Tor Hedvall Thomas Larsson C-F Widstrand
Olle Larsson Erik Josephsson Andreas Millde Jan-Erik Nystedt
Gunnar Mårdsjö

 

 1. Mötets öppnande
  Henrik Widstrand öppnade mötet.
 2. Dagordning
  Dagordningen godkändes med ändringen att pkt 4 och 5 bytte plats.
 3. Föregående protokoll
  Protokollet från mötet den 1 / 9 godkändes med ändring i pkt 17.
 4. Pkt 17 justeras till "RF är en del av SSKF och ingen fristående enhet men med fristående kassa".

  Formuleringen var ett olyckligt misstag av protokoll skrivaren d v s sekreteraren.

  En diskussion följde och beslut togs om att RF:s och SSKF:s förhållande måste utredas. Detta görs av Tor H, Gunnar M och en utomstående med juridiska kunskaper, Andreas Falkemark ska tillfrågas. Tor H är sammankallande. Arbetet ska vara klart till decembermötet för att ev motioner om stadgeändringar ska hinna göras.

 5. Inkomna skrivelser.
  -
  Se bifogade skrivelser från Hans W och Per T. Årsmötet har behandlat frågan ang jäv och godkänt förhållandet.
  – Till följd av anklagelsen om jäv avgår Henrik W med omedelbar verkan. Tomas B tar platsen som t f ordförande fram till årsmötet.

  – Några adressändringar har inkommit och vidarebefordrats till Mia T.
 6. Restlistan
 7. 95:a klubben kommer att göra tidning nr 4 / 99.

 8. Information från kassören
  Kassören hade inget nytt att meddela.
 9. Valberedningen
  Tomas B har avsagt sig uppdraget som vice ordförande och nu även Henrik W. Ett extra styrelsemöte ang den uppkomna situationen kommer att hållas den 27 / 10. Styrelsen och valberedningen kallas.
 10. Utvärdering av skärgårdskryssarens dag
  Ett stort tack till arrangörerna för ett lyckat evenemang, speciellt uppskattades kvällsaktiviteterna. 39 st båtar startade och 37 st kom i mål på lördagen, vinnare P Lindström med A 22 S 301 Lissgun.
  – Till nästa år bör förberedelserna starta något tidigare och det skulle också vara önskvärt med någon som står på land vid målgången och berättar om båtarna för publiken.
 11. Eskader till Västervik
  -
  Västervik arrangerar SM för 22:or och Europa Cup för 30:or vecka 27 år 2000.
  - Man är intresserade av att få dit alla klasser och har reserverat en brygga näras stan. Ett förslag är att ha start för eskadern från Fifong för att segla till Västervik på ca 4 dagar. Eskaderseglingen kommer att förvarnas i tidningen.
 12. Planeringskonferens vintern 1999/2000
  Ny ordförande och vice ordförande förändrar situationen inför konferensen.
  – Hur vi ska få fart på nybyggnationen?
  – Organisationen - ska vi ha arbetsgrupper eller ej?
  – Konferensen bör hållas efter årsmötet så att den nya ordföranden och vice ordföranden kan delta. Var konferensen ska genomföras är mycket en budgetfråga. Peter B gör ett förslag till styrelsemötet i november. Förslag på plats och innehåll mottages tacksamt.
 13. Nybyggnadskommitén
 14. Olle M sammankallande flyttas till nästa möte.

 15. Båthistoriska utskottet
  Ska ha ett konstituerande årsmöte den 17 / 10. Hans S ska delta ev med Per T som tillfrågas. Kort resumé vid nästa styrelsemöte.
 16. Budget 2000
 17. - Ev arrangemang ska meddelas till Helena R så att de kan tas med i budgeten.
  – Tidning nr 100 kanske behöver visst utrymme.

 18. Rapport från klassklubbarna

  * 95-klubben: Ingen representant var närvarande.

  * 75-klubben: Inget att meddela.

  * 55-klubben: Inget att meddela.

  * 40-klubben: Inget att meddela.

  *30-klubben: Har "påbörjat nedräkningen för förberedelserna för planeringen inför Europa Cupen". Ska ha lobbyverksamhet mot tyska jakter.

  * 22-klubben: Har haft höstmöte. Båtar med nya ägare kom till Skärgårdskryssarens dag.
 19. Rapport från KN
  Hade möte den 14 / 9. Filerna med regeln är återskapade från ett gammalt datamedia för att kunna uppdateras.
 20. Rapport från RF
  – Ett flertal ansökningar har inkommit.
  – Ägaren till Nora IV har kontaktat Tor H. Han behöver ingen hjälp för tillfället.
  – Det vore bra om RF skulle kunna skiva något som kan publiceras på hemsidan.
 21. Övriga frågor
 22. - Ang annonser i tidningen: För att kunna få fler annonsörer skulle det underlätta om vi hade en mer flexibel prissättning och möjlighet att erbjuda mindre annonsplatser. Hjälp med annonsutformning kanske också skulle underlätta försäljningen.
  – Olle L är intresserad av att vara annonsansvarig / samordnare.

  – Priserna på segelbåtens dag blev ej graverade p g a ett missförstånd. Förslag till nästa möte av Bo B och Helena R om hanteringen kring gravering för att undvika missförstånd i fortsättningen.

  – Genomgången av Matriklar och tidningar är klar, protokoll och räkenskaper återstår. De två första årgångarna av tidningen är ej kompletta, Hans S kopierar dessa till C-F W. Överlämnande av tidningarna till riksarkivet är kvar att göra.
  –Bidrag gärna till SYS dikussionsforum för klassiska segeljakter. Det finns en länk dit från vår hemsida.

 23. Mötet avslutades

  Vid tangentbordet /

Kim Murisoja