Protokoll fört vid SSKFs styrelsemöte 3 november 1999 i SSK:s klubbhus, Sigridsberg.

 

Närvarande: Tomas Brolin Peter Björkdahl Bobby Cyrus Allan Förberg
Olle Madebrink Kim Murisoja Tor Hedvall Per Thelander
Olle Larsson Andreas Millde

 

 1. Mötets öppnande
  Tomas Brolin öppnade mötet.
 2. Dagordning
  Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll
  Protokollet från mötet den 6 / 10 godkändes med ändring i pkt 4.
 4. Pkt 4 andra stycket justeras till ,"Efter inlaga från Hans W där han anklagade ordföranden Henrik W för jäv och att ha gjort SSKF till en oseriös förening. Beslutade Henrik W att avgå med omedelbar verkan".

 5. Restlistan
  Thomas B kontaktar 95:a klubben ang tidning nr 4.
  Restlistan kommer i fortsättningen att tas med på kallelsen.
 6. Inkomna skrivelser
 7. Inga skrivelser har inkommit.

 8. Information från kassören
  Inget att meddela. Kassören var ej närvarande.
 9. Valberedningen
  Extra möte ang valberedningens arbete hölls den 27 / 11. Mötet resulterade i ett antal förslag på personer som ska tillfrågas.
 10. Årsmötet
  – Årsmötet kommer att hållas den 22 / 1 – 2000.
 11. - Lokal ska bokas. Förslag är Sjöhistoriska museet, med möjlighet att börja med en guidad visning av utställningen Båtliv för de som önskar. Per T undersöker och ev bokar.
  – I tidning nr 3 finns anmodan om att inkomma med motioner till årsmötet.
  – Förslag på verksamhetsberättelse tas fram av Kim M till nästa styrelsemöte.

 12. Tidningar / 2000
  – nr 1 Hans Samuelsson
  – nr 2 RF ? Frågan tas upp på nästa RF-möte
 13. - nr 3 Tidning nr 100, Arbetsgrupp bildad med Per T, Peter B, T Brolin.
  – nr 4 55:a klubben ? Kim M undersöker intresse.

 14. Planeringskonferens vintern 1999/2000
  – Olle L hjälper Peter B med idéer.
  – Tid: 5-6 / 2 eller 11-12 / 2 som reserv.
  – Förslag är kryssning.
  – Förslag på inbjudningar till nästa möte.
 15. Nybyggnadskommitén
 16. Olle M jobbar vidare, inget att rapportera för tillfället.

 17. Båthistoriska utskottet
  Hans S som ej var närvarande deltog i Båthistoriska utskottets årsmötet den 17 / 10. Redovisning vid nästa styrelsemöte.
 18. Budget 2000
 19. - Behandlas på nästa möte.

  Rapport från klassklubbarna

  * 22-klubben: Har börjat med planering av kringaktiviteter under SM 2000.

  * 30-klubben: Har styrelsemöte.

  * 40-klubben: Inget att meddela.

  * 55-klubben: Inget att meddela.

  * 75-klubben: Laddar batterierna inför nästa säsong.

  * 95-klubben: Representant ej närvarande.

  * SSKÄ: Har hållit årsmöte, samtliga blev omvalda.

 20. Rapport från KN
  – En 22:a håller på att klassas.
  – Mätningsmannakurs ska hållas, lediga platser finns fortfarande.
  – Olle M informerade att han har varit i kontakt med SISU som är den organisation inom har hand om utbildning och bidrag för detta för Sveriges idrottsföreningar. Olle M ska försöka få någon från SISU att hålla ett föredrag i ämnet under nästa styrelsemöte.
  – ISO (standardiseringsorgan) standardisering gäller även för båtar som byggs kommersiellt. Olle undersöker vidare ang detta.
 21. Rapport från RF
  – RF har haft ett möte sedan senast styrelsemötet. Ett flertal ansökningar har tagis upp.
  – Tor H har arbetat med frågan ang RF:s status. Han har varit i kontakt med Jens Johansson på MSF. Slutsatser: se bilaga. Förslag till fortsatt arbete godkändes.
 22. Övriga frågor

 23. Jaktimport:

  Skipjak ser ut att få nya ägare och kan komma hem till Sverige. Kan SSKF skriva ett intyg om att båten är konstruerad och byggd i Sverige efter en svensk regel ? Undrar den blivande ägaren, detta skulle ev kunna medföra mindre komplikationer och kostnader vid importen. Olle M kollar med tullen vad som gäller.

  Mässan 2000:
  Classic Boat Show kommer att hålla till i Victoriahallen vilket medför bra möjligheter till ljussättning. Alba och Svalan kommer att vara huvudnummer. SSKF har anmält 22:an Regina som utställningsbåt. Montern planeras bli ungefär som förra året. RF önskar delta aktivt. Andreas M kollar med Neppar förbundet hur de har löst sitt deltagande då de har varit i en hall med kommersiella deltagare.

  Myskväll:
  Meteorolog kommer för att hålla föredrag den 10 / 11.

 24. Mötet avslutades

  Vid tangentbordet /

Kim Murisoja