Protokoll fört vid SSKFs styrelsemöte 1 december 1999 i SSK:s klubbhus, Sigridsberg.

 

 

Närvarande: Tomas Brolin Peter Björkdahl Bo Bethge Olle Larsson
Thomas Larsson Jan Nystedt Olle Madebrink Kim Murisoja
Linus Ek Helena Raubal Hans Samuelsson Mia Thorsell

 

 1. Mötets öppnande
  Tomas Brolin öppnade mötet.
 2. Dagordning
  Dagordningen godkändes med ändringen att pkt 13 ströks då frågan behandlas under pkt 7.
 3. Information från SISU
 4. Ulf Klasson Utbildningschef för SISU i Stockholm berättade om vilka möjligheter SSKF har att söka bidrag för de aktiviteter som föreningen anordnar (Se bilaga). Hans S funderar på vilka av SSKF:s aktiviteter som skulle kunna passa in i någon av de 5 kategorierna.

 5. Föregående protokoll
 6. Föregående mötes protokoll godkändes.

  Kommentar / förklaring till den senast tidens händelser är:

  Hans Wetterberg har inlämnat en skrivelse som behandlar förhållandet mellan RF och SSKF samt några i styrelserna engagerade personer. Hans W önskar att " styrelsen på lämpligt sätt reder ut dessa förhållanden så att SSKF och RF inte onödigtvis betraktas som oseriösa". Henrik W ser detta som kritik mot SSKF och ordförandes sätt att sköta föreningen och väljer att avgå med omedelbar verkan.

   

 7. Restlistan
  Tidn 4/99: Redaktionen för tidningen undrar om tidningen får kosta 2000:- mer än normalt att trycka . Detta för att kunna få färgtryck i tidningen. Mötet beslutade att tryckkostnaden får öka med 2000:- till 11200:- för detta nummer. Om tryckkostnaden blir högre än 11200:- ska detta balanseras av ökade intäkter.
  Tidn 1/2000: Hans S redaktör men har ej börjat ännu.
  Tidn 2/2000: RF ?
  Tidn 3/2000: nr 100
  Tidn 4/2000: ? 55-klubben, Kim M svarar nästa möte.
 8. Inkomna skrivelser
 9. 2 st skrivelser ang föregående protokoll har inkommit från Hans Wetterberg.

 10. Information från kassören
  Helena R presenterade ett budgetförslag för år 2000. Förslaget diskuterades, ev tillkommer kostnader för aktiviteter i samband med SM i Västervik. Ett program som förenklar redigering av tidningen står på önskelistan, Hans S undersöker vad ett program skulle kunna kosta. Eventuella andra idéer med utgifterna specificerade skickas till Helena snarast.
 11. Valberedningen
  Valberedningen redovisade sitt arbete.
 12. Årsmötet
  – Årsmötet kommer att hållas den 22 / 1 – 2000 i Sjöhistoriska museets filmsal. Lokalen är bokad.
  – Per T ordnar guidad visning av utställningen båtliv.
  – Nya ägarna av Skipjak (import från USA) vill berätta om projektet i samband med årsmötet.
  – 2 st motioner ang skärgårdskryssarregeln samt kallelsen ska distribueras med tidning nr 4. Tomas B ordnar med kopiering.
 13. Planeringskonferens 1999/2000
  Konferensen planeras till den 5-6/2 – 2000 i form av en kryssning till Åbo. Antalet deltagare blir ca 25 st. Föreslaget är att varje deltagare själv betalar 250 – 300:-, slutgiltigt besked då kallelsen kommer ut. Styrelsemötet den 2/2 blir ett förberedande möte.

 14. Nybyggnadskommitén
 15. Skall ha möte den 5/12.

 16. Båthistoriska utskottet
  BHU är en paraplyorganisation för föreningar som organiserar historiska båtar. BHU ska inte ha någon egen verksamhet men medlemsorganisationerna kan få hjälp av dess styrelse att agera i olika frågor. Hans S vidarebefordrar information till Helena R, Tomas B och Thomas L. Beslut om SSKF ska delta kommer att tas senare.
 17. Budget 2000
 18. Utgår se pkt 7.

 19. Rapport från klassklubbarna
  Inget att rapportera.
 20. Rapport från KN
  2 st 22:or och 1 st 30:a ligger för klassificering.
 21. Rapport från RF
  Kim M har inte kunnat spåra förhandsbeskedet från skattemyndigheterna. RF kommer att söka ett nytt och aktuellt besked.
 22. Övriga frågor

 23. Kommande styrelsemöten:
  Helena R skickar ett förslag till Kim M, behandlas den 12/1. Den 2/2 spikas, Sigridsberg är bokad.

  Sommarens seglingsaktiviteter:
  Tomas B skickar ett förslag till Kim M som behandlas på nästa möte.


  Glöggkväll:
  Kommer att hållas torsdagen den 9 / 12.

  Övriga kommittéer:
  Frågan bordlades.

 24. Mötet avslutades

  Vid tangentbordet /

Kim Murisoja