SSKFs Renoveringsfonds (RF) Verksamhetsberättelse 2012


Renoveringsfondens ledamöter har under året varit:

Tor Hedvall, Ordförande

Per Thelander, Protokollsekreterare

Kjell Eldered, Kassör

Eva Berglund-Thörnblom

Thomas Larsson

Hans Samuelsson


RF har under sitt 20:e verksamhetsår endast haft två protokollförda möten men i övrigt har ledamöterna haft tät kontakt via e-post och telefon.


Fonden har under året hanterat 16 ansökningar och/eller förfrågningar av olika slag och fonden har också själv eller med hjälp av andra nosat upp behövande jakter. De 16 ärendena under 2012 har fördelat sig på följande båttyper: En motorseglare (avslag), en identifikation av utländsk båt (Knarr, eller stor drake typ, slussades vidare till Norge), en M30, fyra SK22 plus en hybrid mellan SK22 och SK30, två SK40, en SK55, två SK75, två SK95 samt en ansökan från SSKF om bidrag till scanning av ritningar.


Fonden har också på eget initiativ åkt runt på uppläggningsplatser och kontrollerat statusen hos jakter i behov av omvårdnad samt stöttat enskilda privatpersoners insatser på olika sätt.


Fonden har skapat en ”objektlista” där behövande objekt listas så vi kan hålla koll på jakter som verkar övergivna och snabbt kan placera objekten hos nya vårdare.
Tyvärr har även i år två av objekten förstörts under året; SK15 Andante är upphuggen och SK30 Runa är numera blomlåda i Fisksätra.


Fonden har under året mottagit bidrag från Föreningen Sveriges Klassiska Fritidsbåtar (FSKF) och detta bidrag har oavkortat gått till SSKF för finansiering av scanningen av KNs ritningsarkiv. Fonden kommer i fortsättningen att kunna komma åt registret vilket stort kan underlätta vårt arbete.


Fondens egen webbplats på Internet har uppdaterats några gånger under året.

Webbplatsens adress är http://www.sskf.se/rf/ .


På SSKFs årsmöte i februari kungjorde fonden 2011 års plakettmottagare:


Återigen ställdes den årliga jaktsmygresan in men fondens ledamöter har gjort spontana inspektioner av jaktbeståndet på de mest oväntade platser både inom och utom landet under 2012.


RFs ekonomi framgår av separat rapport.


För renoveringsfonden

Tor Hedvall

Ordförande